NOVE FORME INTERAKCIJE URBANIH I RURALNIH KVALITETA NA PRIMERU GRADA NOVOG SADA

  • Jelena Stepanović
Ključne reči: urbano, ruralno, ekologija, održivost, regionalni razvoj

Apstrakt

Rad se bavi proučavanjem relacija iz­među grada i sela i preispitivanjem mogućnosti integra­ci­je seoskih kvaliteta u gradsko tkivo Novog Sada. Projekat podrazumeva uvođenje u urbanu sredinu poljoprivrednih i zelenih površina u vidu manjih komunalnih bašti i ogled­nih poljoprivrednih polja, kao i površina koje se koriste za neintenzivne forme uzgoja domaćih životinja. Projekat je urbanistička i društveno - ekonomska vizija Novog Sada kao zdrave i podsticajne sredine koja je bogata najboljim karakteristikama urbanog i ruralnog tipa naselja.

Reference

[1]Kostreš, M, „Urbano-ruralne veze i odnosi između naselja“, Fakultet Tehničkih Nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Novi Sad, 2012.
[2] Halfacree, K, „Rural Space: Constructing a Three-fold Architecture“, 2005.
[3] Bengs C, Schmidt-Thomé K (eds), „Urban-rural relations in Europe“, ESPON 1.1.2, Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki University of Technology, 2004, www.espon.eu
[4] http://www.novisad.rs/ Zvanična prezentacija grada Novog Sada (pristupljeno u februaru 2019.)
Objavljeno
2019-09-27