ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА IIB-410, КОВАЧИ - ЖИЧА

  • Алекса Зиројевић
Ključne reči: асфалт бетон, битуминизирани носећи слој, претходне мешавине

Apstrakt

У раду је дат кратак приказ испитивања асфалт бетона и битуминизираног носећег слоја. Након тога је дат приказ одређивања претходних асфалтних мешавина са различитом количином учешћа битумена, на основу којег је касније је одређена оптимална количина садржаја битумена за израду асфалтних слојева. У раду су приказани АБ 11 и БНС 22с. Након приказаних резултата констато­вано је да испитивани битумен који је коришћен као везиво испуњава физичко-механичка својства и може да се користи за справљање анализираних слојева.

Reference

[1] Суботић П.: Приручник за асфалт, Институт за путеве А.Д., Београд, 2002.
[2] SRPS U.M3.010- Битумен за коловозе – Услови квалитета, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 1975
[3] SRPS B.B3.045- Камено брашно за угљоводничне мешавине – Технички услови, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 1982.
[4] SRPS U.E4.014:1990- Израда хабајућих слојева од асфалтних бетона по врућем поступку – Технички услови, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 1990.
[5] SRPSU.E9.021- Израда горњих носећих слојева од битуминизираног материјала по врућем поступку – Технички услови, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 1986.
[6] SRPS B.B8.105- Одређивање гранулометријског састава, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 1984
[7] SRPS U.M8.O90:1996- Асфалтне мешавине за коловоз – Испитивање по Маршалу, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 1966.
Objavljeno
2019-09-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo