ANALIZA UTROŠKA MATERIJALA I CENE PREFABRIKOVANIH ELEMENATA I PLANIRANJE DINAMIKE GRAĐENJA

  • Vladimir Basta
  • Jasmina Dražić
Ključne reči: hale, prefabrikacija, elementi, utrošak, beton, armatura, cena, montaža

Apstrakt

U rаdu je аnаlizirаn utrošаk materijala zа sve prefabrikovane elemente konstrukcija pet montažnih hala, kao i njihova cena. Pojedinačni podaci za elemente i grupni za konstrukciju, izraženi su po m² površine hаle, pa su dobijene prosečne vrednosti utroška osnovnog materijala i cene konstrukcije. Planirana je dinamika građenja jedne hale.

Reference

[1] Trivunić, M. Dražić, J.: “Montaža betonskih konstrukcija zgrada”, drugo dopunjeno izdanje, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, 2009.
[2] Dražić, J.: Višekriterijumska optimizacija konstrukcije hala na osnovu tehnološke analize, Magistarski rad, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, 1993.
[3] M., Matijević, Z.: „Tehnologija i organizacija građenja - praktikum“, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, 2006.
Objavljeno
2019-09-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo