ANALIZA KVALITETA OTISAKA DOBIJENIH TEHNIKOM SITO ŠTAMPE NA PVC FOLIJAMA

  • Nataša Lazendić
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: Sito štampa, PVC folija, kontrola kvaliteta, hrapavost papira

Apstrakt

Rad istražuje promene koje nastaju prilikom izlaganja otisaka uticajima trljanja. Promene koje nastaju vidljive su na strukturi materijala i otisku. Varijabilni faktori kao što su linijatura sita, dužina osvetljavanja, boja i vrsta podloge, imaju presudan uticaj na dugotrajnost i otpornost otiska. Kombinovanjem materijala i količine nanosa boje, dolazi do varijacija u geometrijskim i kolorimentrijskim veličinama koje korisnik percipira kroz različite optičke osećaje. U cilju rešavanja problematike uticajnih parametara na kvalitet otiska, eksperimentalnim putem biće utvrđene promene koje nastaju u procesu trljanja na površini štampajućih elemenata (punih tonova) na PVC folijama.

Reference

[1] J. Dillon, N. Paparone, L. Jenison, “Print liberation: the screen printing prim ”, North Light Books, 2008.
[2] D., Novaković, N., Kašiković, “Propusna štampa”, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013.
[3] http://textilelearner.blogspot.com/2011/08/color-fastness-to-rubbing-rubbing_1201.html (pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2018-12-16
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn