РАЧУНАРСКИ ПОДРЖАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА СА ПРИМЕРОМ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА CECS 2.0

  • Милош Краљ
Ključne reči: Пројектовање путева, CAD, CECS 2.0, појачано одржавање

Apstrakt

У раду су приказане могућности програмског пакета CECS 2.0 – Civil Engineering CAD Solution, са примером применe на пројекту појачаног одржавања (рехабилитације) државног пута IБ 35, на деоници Кладово – Брза Паланка, од стационаже km 25+400.00 до km 27+500.00 у укупној дужини од L=2,1km. Анализирани су постојећи елементи пута (ситуациони план, подужни профил и попречни про­фили). На основу израчунатог укупног еквивалентног саобраћајног оптерећења у пројектном периоду, за меродавну саобраћајну траку и геомеханичких карак­теристика терена, димензионисана је коловозна конструкција на предметној деоници. Применом про­грамског пакета CECS 2.0 израђен је пројекат поја­чаног одржавања предметне деонице.

Reference

[1] Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник РС број 50/11)
[2] Скрипта са предавањима из предмета: „Одабрана поглавња из пројектовања путева“ Доц. др Небојша Радовић, дипл.инж.грађ. Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, школске 2012/2013 године.
[3] CECS 2.0 Manual, CAD Solutions, Неде Спасојевић 1/17, 11070 Нови Београд, 2011 године
Objavljeno
2019-09-24
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo