MODELIRANJE SILA REZANJA PRI ČEONOM GLODANJU VISOKO-HROMIRANOG LIVENOG GVOŽĐA

  • Čedomir Ždrnja
  • Borislav Savković Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo
Ključne reči: Čeono glodanje, visoko-hromirano liveno gvošđe, sile rezanja, akvizicija podataka

Apstrakt

U okviru ovog rada prikazani su eksperimentalno dobijeni rezultati pri obradi čeonom glodanju visoko-hromiranog livenog gvožđa. Rezultati su prestavljeni u vidu dijagrama i tabela i izvršena je njihova analiza. Merenje i prikaz ovih rezultata izvršen je putem merno akvizicionog sistema. U radu je dat opis ovog sistema i način njegovog funkcionisanja.

Reference

[1] P. Kovač, D. Milikić, “Rezanje Metala”, Novi Sad, Februar, 1998.
[2] Milikić, D., Gostimirović, M., Sekulić, M.:Osnove tehnologije obrade rezanjem, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
[3] M. Sekulić,“Razvoj podloga za proračun sila rezanja”, Magistarski Rad, FTN, Novi Sad, Oktobar, 1998.
[4] Savković, B. : Modeliranje funkcija obradivosti pri procesu obrade glodanjem, Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad 2015.
[5] Mijić, A.: Modeliranje sila rezanja pri čeonom glodanju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
Objavljeno
2019-12-16
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo