PRIMENA SOFTVERA QGIS I PROGRAMSKOG JEZIKA PYTHON U ANALIZI PODATAKA

  • Milena Ninović
Ključne reči: Python, QGIS, Korelaciona analiza

Apstrakt

Zadatak ovog istraživanja jeste da se za indikator Bruto domaćeg proizvoda (BDP) utvrdi vrednost korelacije sa drugim indikatorima i da se na taj način odredi koji od njih, i u kolikoj meri, utiču na porast ili smanjenje BDP-a. Za analizu korelacije BDP-a i sedam indikatora korišćen je program napisan u programskom jeziku „Python“. Osim toga, program je grupisao u CSV fajlove vrednosti za sve indikatore po godinama. Za indikator BDP-a , učitani su CSV fajlovi u programu QGIS, u kojem je prikazano kretanja BDP-a na mapi za sve zemlje Evrope tokom deset godina. Zaključeno je da indikatori „Ruralno“ i „Urbano stanovništvo“ imaju najznačajniji uticaj na BDP. Pokazano je da se pomoću ova dva programa može vršiti analiza velikog broja indikatora.

Reference

[1] M. Kovačević, „Osnove programiranja u Pajtonu“, Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2017.
[2] Z. Hercigonja,„Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u programskom jeziku Python“, Imbriovec Jalžabetski 45c, 2017.
[3] Z. Čekerevac, S. Anđelić, S. Glumac, N. Dragović, „Savremene tendencije primene GIS tehnologija“
[4] QGIS (dostupno na: https://qgis.org/en/site/, Pristupano: 18. 08. 2019).
[5] D.Vuković, „Korelaciona analiza indikatora regionalne konkurentnosti: Primer Republike Srbije“, Ekonomski horizont, Godište XV, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac, Sveska 3, pp. 197-211, 2013.
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo