PROCEDURALNO KREIRANJE RIG-A REALISTIČNOG LJUDSKOG LICA

  • Nenad Šunjka
  • Lidija Krstanović Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Rigging, facial rigging, character rigging, artificial intelligence, computer graphics

Apstrakt

U ovom radu je opisan koncept proceduralnog kreiranja rig-a realističnog ljudskog lica koji je u potpunosti automatizovan. Analizirana je i implementacija ovakvog sistema koji je razvijen unutar softvera Maya koristeći Python programski jezik. Rezultat je aplikacija pod nazivom Rigen koja nudi korisniku da u šest koraka samostalno kreira rig proizvoljnog karaktera i time ga pripremi za računarsku animaciju. Koraci su: kreiranje glavnog direktorijuma; definisanje modela karaktera; kreiranje digitalnog skeleta; kreiranje rig-a; korekcija oblika kontrolnih objekata; i zadavanje težinskih koeficijenata koji odgovaraju uticaju određenih kostiju na čvorove. Ti koraci su naizgled jednostavni, ukoliko se posmatraju iz ugla manuelnog kreairanja rig-a. Ipak, kao takvi, oni grade stabilan okvir koji omogućava proceduralnost čitavog procesa. Potpuna automatizacija ovog procesa se ogleda u koraku kreiranja digitalnog skeleta pomoću veštačke inteligencije. Za razliku od svih komercijalnih softvera, gde je neophodno manuelno kreirati digitalni skelet za lice karaktera, u ovom slučaju to se postiže automatski korišćenjem unapred istrenirane neuronske mreže.

Reference

[1] V. Kazemi, J. Sulivan, One Millisecond Face Alignment with an Ensemble of Regression Trees, Stockholm, 2015.
[2] L. Dutreve, A. Meyer, V. Orvalho, S. Bouakaz, Easy Rigging of Face by Automatic Registration and Transfer of Skinning Parameters, HAL, 2017.
[3] P. Viola, M. Jones, Robust Real-Time Face Detection, Cambridge, 2003.
[4] Besplatan model karaktera preuzet sa adrese: www.turbosquid.com, pristupljeno: 3.7.2018.
Objavljeno
2020-01-30
Sekcija
Animacija u inženjerstvu