RAZVOJ MIKROFLUIDNOG ČIPA ZA DETEKCIJU PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

  • Jelena Laketa
Ključne reči: mikrofluidika, medicinska elektronika, psihoaktivne supstance, analizator impedanse

Apstrakt

U radu je razmatran problem detekcije droge primenom mikrofluidnih čipova. Za potrebe ovog  rada izradili smo tri vrste mikrofluidnog čipa. Svaki čip se sastoji od 7 PVC slojeva i 2 zlatne elektrode, a različitog geometrijskog oblika mikrofluidnih kanala. Nakon laminacije, testiranje čipa se prvo vršilo ručno, a potom korišćenjem špric pumpe. Kada tečnost prođe kroz mikrofluidni kanal, dolazi do promene električnih parametara kondenzatorske strukture. Ova promena se merila korišćenjem analizatora impedanse. Na osnovu dobijenih rezultata zaključuje se da se korišćenjem ove metode mogu detektovati različite koncentracije trodona u rastvoru  kao što je veštačka pljuvačka.

Reference

[1] H. Bruus. TheoreticalMicrofluidics, 2008. Oxford University Press.
[2] N. Blow. Microfluidics: in search of a killer application, 4:665 – 670, 2007. Nature Methods.
[3] A. Manz and J.C.T. Eijkel. Miniaturization and chip technology. what can we expect?, 73(10):1555–1561, 2001. Pure and Applied Chemistry.
Objavljeno
2018-12-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo