PRORAČUN PREKIDA FAZE U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

  • Mina Lakić
Ključne reči: prekid faze, fiktivno kolo, distributivna mreža

Apstrakt

U radu se razmatra prekid faze u radijalnoj distributivnoj mreži. Cilj je da se izračunaju naponi i struje u distributivnoj mreži posle prekida faze. Razmatranja su ilustrovana na primeru jedne distri­butivne mreže 20kV sa 3 izvoda. Razvijeno je programsko rešenje za prekid faze u distributivnoj mreži koje omogućava interakciju sa korisnikom.

Reference

[1] N.Čupin: Spoj simetričnih sistema i strujne nesimetrije na transformatorima u slučaju prekida faza, JUKO CIGRE, Dubrovnik, 1970., ref. 41.29, str, 289-302.
[2] E.Sterpin: Problem zaštite od uzdužnog kvara u izoliranim distributivnim zračnim mrežama, Energija, br. 9-10., 1973., str. 324-326.
[3] V.Strezoski, G.Švenda, D.Bekut: Extension of the Canonical Model to Grounded Parts of Power System Under Fault Condition, EPSR, 2003.
[4] D.Bekut, S.Kuzmanović: Proračun režima sa prekidom faza u radijalnoj distributivnoj mreži, Elektroprivreda, br. 4, 2002., str. 3-12.
[5] D.Rajacic, R.Taleski: Two novel methods for radial and weakly-meshed network analysis, Electric Power System Research, 48, (1998), pp. 79-87
Objavljeno
2019-08-21
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo