ENEL OPTIMALNA REKONFIGURACIJA MREŽE

  • Vladan Rakić
Ključne reči: Optimalna rekonfiguracija mreže, gubici električne energije, distributivni sistemi

Apstrakt

U radu je prikazan problem optimalne rekonfiguracije mreža sa osvrtom na minimalne gubitke aktivne električne energije kao optimizacionog kriteri­juma. Detaljno su opisani algoritmi za proračune tokova snaga, proračune gubitaka električne energije i algoritam izmene grana za optimalnu rekonfiguraciju mreže koji objedinjeni sačinjavaju inovativni pristup rešenja postav­ljenog problema pod nazivom Enel optimalna rekonfigu­racija mreža. Na kraju je izvršena verifikacija izloženog algoritma na test mreži.

Reference

[1] D.Popović, D.Bekut, V.Dabić: Specijalizovani DMS Algoritmi; Prosveta, Novi Sad, 2011.
[2] D.Shirmohammadi, H.W.Hong: Reconfiguration of Electric Distribution Networks for Resistive Line Losses Reduction, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 4, No. 2, April 1989, pp 1492-1498
[3] Y.Al-Mahrogi, I.A.Metwally, A.Al-Hinai, A.Al-Badi: Re-duction of Power Losses in Distribution Systems; Inter-national Journal of Electrical, Computer, Energetic, Elec-tronic and Communication Engineering, Vol:6, No:3, 2012.
[4] M.F.Sulaima, M.F.Mohamad, M.H.Jali, W.M.Bukhari, M.F.Baharom: A Comparative Study of Optimization Meth-ods for 33kV Distribution Network Feeder Reconfiguration; International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 6, No. 4, 2014, pp. 1169-1182
[5] V.C.Strezoski: Osnovi Elektroenergetike; Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad, 2014.
[6] A.Charlangsut, N.Rugthaicharoencheep, S.Auchariyament: Heuristic Optimization Techniques for Network Reconfigu-ration in Distribution System; International Journal of Elec-trical, Computer, Energetic, Electronic and Communi¬cation Engineering, Vol. 6, No. 4, 2012, pp. 365-368
Objavljeno
2019-08-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo