ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ЛОКАЛНОГ ОТПОРА ПОСТАВЉЕНОГ ИЗА МЕРНЕ БЛЕНДЕ НА СТРУЈНЕ ПАРАМЕТРЕ

  • Вук Спремо
Ključne reči: Мерна бленда, мерење протока

Apstrakt

Предмет рада је мерна бленда, уређај за мерење протока флуида. Анализиран је утицај колена (ugao=90о и R/D=1) као локалног отпора на вредности разлике притисaка, пада притиска, коефицијента протока, губитка струјне снаге и поврата притиска код мерне бленде са једним и код мерне бленде са више отвора приликом струјања сувог ваздуха. Анализа је урађена применом експерименталне методе и рачунарске динамике флуида. Нумеричке симулације су урађене у комерцијалном пакету STARCCM+. Циљ рада је био да се установи да ли различити положаји колена иза мерне бленде на цевоводу имају утицај на наведене струјне параметре. Закључак је да колено нема скоро никаквог утицаја када су у питању разлика притисaка, коефицијент протока и поврат притиска. Са друге стране, уочен је утицај, који није занемарујући, на вредности пада притиска и губитка струјне снаге.

Reference

[1] Instrumentation Tools, 2016.
[2] П. Цвијановић, (1998). Мерење флуидних величина, Стилос.
[3] STARCCM+ Tutorial, 2019.
Objavljeno
2019-08-17
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo