МОДЕЛ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ИНТЕГРИСАНОМ СИСТЕМУ

  • Стефан Ђорђевић
  • Милан Симеуновић
Ključne reči: Јавни превоз, уговор о јавним услугама, модел организације, транспортно тржиште, финан¬сирање јавног превоза

Apstrakt

Слично осталим комуналним делат­ностима, ЈГПП не може функционисати на комерци­јалној основи. Оваква позиција ЈГПП-а, са једне стране и потреба да се што пре изврши либерализација тржишта, инспирисале су развој различитих модела организације и управљања тржиштем. Циљ је намет­нути превознику „обавезу јавног превоза“, и за то одредити одређену новчану надокнаду

Reference

[1] Currie G. 2016. Deregulation, Franchising, Outsourcing and Corporatisation in Local Public Transport. PT Research Group, Institute of Transport Studies, Dep. of Civil Eng., MU, Australia.
[2] Official Journal of the EU. L 315/1, 3.12.2007. Regulation (EC) No 1370/2007 of the european parliament and of the council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) No 1191/69 and 1107/70. European Commission of EU.
[3] Van de Velde D, Beck A, Jan-Coen E, Kai-Henning T, et.al. 2008. Contracting in urban public transport. European Commission – DG TREN, Amsterdam, The Netherlands.
[4] Симеуновић М. 2014. Урбани транспорт путника – политика финансирања ЈГПП-а, тарифни системи и системи наплате у ЈГПП-у. Наставни материјал – предавања, необјављени подаци. Универзитет у Новом Саду, ФТН, Нови Сад.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo