PREDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRSNICE DISTRIČKA I SEMLAČKA U KIKINDI

  • Aleksandra Petrović
  • Vuk Bogdanović
Ključne reči: Saobraćaj, Saobraćajni tokovi, Signalizacija

Apstrakt

U okviru rada dat je predlog za rekonstrukciju raskrsnice Distrička i Semlačka u Kikindi. Na ovoj raskrsnici se ukršta dva državna puta sa značajnim učešćem teretnih vozila. U cilju iznalaženja optimalnog rešenja analizirani su uslovi odvijanja saobraćaja u postojećim uslovima, karakteristike lokacije i parametri bezbednosti saobraćaja. Kao optimalno rešenje predložena je kružna raskrsnica za koju je dat projekt saobraćajne signalizacije.

 

Reference

[1] Dr Tihomir Đorđević, Regulisanje saobraćajnih tokova svetlosnom signalizacijom Beograd, 1997. godine;
[2] Mihailo Maletin, dipl, građ. inž: „Osnove planiranja i projektovanja kružnih raskrsnica u gradovima“, katedra za puteve, aerodrome i železnice, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
[3] Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji, Funkcionalni elementi i površine puteva (Kružne raskrsnce), Javno preduzeće Putevi Srbije, Beograd, 2012. Godina
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo