МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ АУТО-ТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ШПЕДИЦИЈА ЂОРЂЕВИЋ” Д.О.О. ИЗ ЛОЗНИЦЕ

  • Иван Митровић
Ključne reči: Транспорт, роба, анализа, предлози мера

Apstrakt

Циљ овог рада јесте извршити анализу досадашњег развоја и пословања предузећа, приказати кретање возног парка и основне процесе који прате организацију међународних робних токова, као и резултате рада возила, транспортни капацитет, структуру трошкова који утичу на цену превоза и производност возног парка за 2017 годину, организациону структура у самој фирми и структуру запослених кадрова и примењене информационе системе. На основу извршених анализа и добијених података биће дати предлози мера за побољшање пословања предузећа.

Reference

[1] Гладовић, П., Технологија друмског саобраћаја, ФТН, Нови Сад 2007
[2] Гладовић, П., Организација и технологија друмског саобраћаја, ФТН, Нови Сад, 2004
[3] Килибарда, М., Шпедиција и агенцијско пословање, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
[4] www.timocom.rs (22.06.2017.)
[5] www.fms.co.rs (22.06.2017.)
[6] Медар О., Манојловић А., Основна документација која прати транспортни процес у унутрашњем и међународном друмском транспорту робе, Саобраћајни факултет, Београд
[7] Вјештица Марко, Дипломски- Мастер рад, Мере за повећање производно-економских резултата рада АТП „ Бугариновић-транспорт“ доо , Нови Сад ,2010
[8] Др. Милан Инић: „Безбедност друмског саобраћаја“, Факултет Техничких наука у Новом Саду, 2003
[9] Др Павле Гладовић, Збирка решених задатака из технологије друмског транспорта, Универзитет у Новом Саду, 2004
[10] Др Павле Гладовић, Мр. Милан Симеуновић: Системи јавног аутотранспорта робе, ФТН Нови Сад, 2004
[11] Топић Дејан, Дипломски-Мастер рад, Анализа рада и предлог мера за побољшање пословања прдузећа „ Панонија превоз мв“ доо, Нови Сад ,2009
[12] Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл. гласник РС“, бр.96/2015)
[13] Приручник за превоз и руковање опасном робом, пето издање, Нови Сад 2016
[14] Закон о превозу терета у друмском саобраћају ( „Сл. гласник РС“ , бр. 68/2015 и 41/2018)
Objavljeno
2019-06-28
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo