ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ВАТИН НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I Б РЕДА БРОЈ 10 ОД КМ 90+963.210 ДО КМ 91+463.000

  • Вида Николић
Ključne reči: гранични прелаз Ватин, коловозна конструкција, рачунски програм “DAMA“

Apstrakt

У Мастер раду приказано је инжењерско решење изградње граничног прелаза Ватин на државном путу I Б  реда број 10, на око 200m удаљености од граничне линије са Румунијом. Детаљно су разрађени сви елементи пројектне геометрије. Проверена је проходност меродавних возила. Урађена су геомеханички испитивања како теренска, тако и лабораторијска. Димензионисање нове коловозне конструкције извршено је према стандарду СРПС У.Ц4.015. Прорачун напона и деформација урађен је преко рачунарског програма ''DAMA'', асфалтног института САД-а.

Reference

[1] Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр.50/2011 од 8.7.2011.године.)
[2] Закон о путевима
[3] Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр.105/2013, измена и допуна бр. 119/2013, 93/2015)
[4] Мрежа државних путева I Б реда Републике Србије, Просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС у 2017. Години (прелиминарни резултати)
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/brojanje/2017/tabela-saobracajnog-opterecenja-na-drzavnim-putevima-IB-reda.pdf
[5] Малетин М., Анђус В., Катанић Ј., Техничка упутства за пројектовање паркиралишта, Грађевински факултет Универзитета у Београду 2008
[6] Пројектовање и грађење путева, Димензионисање нових флексибилних коловозних конструкција, JUS U.C4.015.
Objavljeno
2019-06-27
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo