TEHNOLOŠKA ANALIZA OSLANJANJA MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U SMEDEREVU

  • Mirko Štrbac
Ključne reči: međuspratna ploča, skeletna konstrukcija, oslanjanje, višekriterijumska optimizacija

Apstrakt

U radu je sa tehnološkog aspekta analizirana mogućnost oslanjanja međuspratne AB ploče, skeletne konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u tri varijante oslanjanja. Varijanta rešenja su vrednovana na osnovu četiri kriterijuma, a primenom metode višekrite­rijumske optimizacije izabrano je optimalno rešenje.

Reference

[1] “Beton i armirani beton prema BAB87”, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1995.
[2]“Štrbac, M.: “Projekat konstrukcije višespratne armiranobetonske zgrade u Smederevu ”, diplomski rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.
[3] Normativi i standardi rada u građevinarstvu”, dvanaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Građevinska knjiga DOO, Beograd, 2008.
[4] Opricović,S.: „Optimizacija sistema“, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1992.
Objavljeno
2019-06-27
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo