MATEMATIČKO MODELIRANJE OBARANJA NIVOA PODZEMNE VODE NA LOKACIJI GRADILIŠTA FUDBALSKE AKADEMIJE U BAČKOJ TOPOLI PRIMENOM SOFTVERSKOG PAKETA GMS

  • Marijana Dakić
Ključne reči: Podzemne vode, bunari, numerika, modelovanje

Apstrakt

Za potrebe snižavanja nivoa podzemne vode na parceli gradilišta Fudbalske akademije u Bačkoj Topoli analizirano je rešenje sa sistemom drenažnih bunara. Podzemnu vodu potrebno je spustiti na 1m ispod površine terena kako bi se površinski slojevi tla drenirali, čime bi se omogućio pristup i vršenje radova na gradilištu teškim građevinskim mašinama. Stanje podzemne vode i efikasnost drenažnih bunara je modelisano i analizirano primenom numeričkog modela na bazi konačnih razlika upotrebom softverskog paketa GMS (Groundwater Modeling System).

Reference

[1] Lj. Budinski, Podzemne vode, predavanja sa master akademskog kursa na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad
[2] N. Knežević, Snižavanje nivoa podzemne vode na gradilištu buduće fudbalske akademije u Bačkoj Topoli za vreme izvođenja pripremnih radova, Master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.
[3] Đ.Fabian, Lj.Budinski, Potpovršinske vode, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.
[4] Pedološka karta Vojvodine razmere R=1:100000, Zavod za polјoprivredna istraživanja Novi Sad, 1958.
[5] Hidrogeološka karta Bačke razmere R=1:200000
[6] Geomehanički elaborat, AD „Zavod za geotehniku“ Subotica, 2016.
Objavljeno
2019-06-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo