PROCENA STANJA, SANACIJA I REVITALIZACIJA DVORCA KARAČONJI U NOVOM MILOŠEVU

  • Milica Dupljanin
Ključne reči: procena stanja, oštećenja, sanacija, dvorac

Apstrakt

U radu je dat opis noseće konstrukcije, proceom stanja i predlog sanacije oštećenih elemenata konstrukcije dvorca Karačonji. Kako bi se utvrdio stepen oštećenja koja su se pojavila tokom vremena i prilikom neadekvatne namene urađen je detaljan vizuelni pregled svih dostupnih delova i elemenata predmetnog objekta. Na osnovu analize registrovanih oštećenja dat je predlog sanacionih mera u cilju da se on zaštiti, revitalizuje i sačuva za buduće generacije.

Reference

[1] Dragan Rauški, “Tri crkve u Novom Miloševu”, Novi Bečej: Udruženje za negovanje tradicije; Novo Miloševo: Banatski kulturni centar, 2017
[2] Milivoj Bešlin.. i dr.,“Graditeljski nasleđe Novog Miloševa“, Zrenjanin: Zavod za zaštitu spomenika kulture; Novo Miloševo: Banatski kulturni centar, 2013
[3] Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin: Projekat konzervatorskih radova na obnovi dvorca Karačonji u Novom Miloševu
[4] Malešev M., Radonjanin V.,: (autorizovana skripta) Oštećenja i sanacija konstrukcija, Novi Sad, 2014.
[5] http://www.zrenjaninheritage.com/kulturna-dobra/spomenici-kulture/dvorac-karaconji]
Objavljeno
2019-06-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo