TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA GRAĐENJA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU TEČNOG PRIRODNOG GASA NA SABETI - RUSIJA

  • Stefan Rajak
Ključne reči: tehnologija i organizacija građenja, tečni prirodni gas, metoda zarađene vrednosti, analiza rizika

Apstrakt

Kroz rad je prikazana tehnologija i organizacija građenja postrojenja za proizvodnju tečnog prirodnog gasa, sa osvrtom na analizu cena karakteri­stičnih pozicija glavnih radova i planom realizacije finansijskih sredstava, kao i primenu metode zarađene vrednosti, i identifikacije i analize rizika na projektu.

Reference

[1] Trivunić M, Matrijević Z, “Tehnologija i organizacija građenja - praktikum”, FTN Edicija tehničke nauke, Novi Sad, 2006.
[2] Trbojević B, „ORGANIZACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA“, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
[3] Grupa autora, „A GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK
GUIDE)“, Project management institute, Pennsylvania, 2013.
[4] Czarnigowska A, “EARNED VAULE METHOD AS A TOOL FOR PROJECT CONTROL”, Lublin University of Technology, January 2008.
Objavljeno
2019-06-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo