ANALIZA POSTUPKA ZA IZRADU NIVELACIONIH PLANOVA U PROCESU PROJEKTOVANJA POVRŠINSKIH I DENIVELISANIH RASKRSNICA

  • Goran Zečević
Ključne reči: nivelacioni plan, računarsko projektovanje, raskrsnice

Apstrakt

Tema ovog rada jeste analiza postupka za izradu nivelacionih planova u procesu projektovanja površinskih i denivelisanih raskrsnica. U okviru rada su predstavljene teorijske osnove za izradu nivelacionog plana, pregled i analiza softverskih paketa za njegovu izradu i praktični primer projekta putne deonice sa detaljima nivelacionog plana u zoni raskrsnica.

Reference

[1] M. Maletin, "Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima", str. 193 i 201, 2009.
[2] Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta ("Službeni glasnik RS", broj 50/2011)
[3] SRDM - Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji (JP "Putevi Srbije", 2012.)
[4] SRPS U.C4.012 - Projektovanje i građenje puteva - Dimenzionisanje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija ("Službeni list SFRJ", broj 46/81)
[5] SRPS U.B9.012 - Projektovanje i građenje puteva - Procena osetljivosti kolovozne konstrukcije na dejstvo mraza i tehničke mere za sprečavanje oštećenja ("Službeni list SFRJ", broj 46/81).
Objavljeno
2019-06-24
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo