PROJEKAT KONSTRUKCIJE ARMIRANOBETONSKE ZGRADE I ANALIZA INTERAKCIJE SMIČUĆIH ZIDOVA DVA PRAVCA

  • Dalibor Nikolić
Ključne reči: Armiranobetonska zgrada, Evrokodovi, seizmička analiza konstrukcije, smičući zidovi

Apstrakt

Rad sadrži projekat konstrukcije armiranobetonske zgrade spratnosti Po+P+4 prema Evrokodovima, kao i analizu interakcije smičućih zidova dva pravca. Proračun je urađen u softverskom paketu Tower 7 i sadrži analizu dejstava, statički i dinamički proračun konstrukcije, dimenzionisanje i planove armiranja karakterističnih pozicija. 

Reference

[1] Brujić Zoran: Betonske konstrukcije u zgradarstvu (prema Evrokodu), skripta
[2] Evrokod 0: EN 1990:2002 Osnove proračuna konstrukcija
[3] Evrokod 1: EN 1991-1-1:2002 Dejstva na konstrukcije, deo 1-1: Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade
[4] Evrokod 1: EN 1991-1-2:2003 Dejstva na konstrukcije, deo 1-3: Dejstva snega
[5] Evrokod 1: EN 1991-1-4:2005 Dejstva na konstrukcije, deo 1-4: Dejstva vetra
[6] Evrokod 2: EN 1992-1-1:2004 Proračun betonskih konstrukcija, deo 1-1: Opsta pravila i pravila za zgrade
[7] Evrokod 8: EN 1998-1-1:2004 Proračun seizmički otpornih konstrukcija, deo 1-1: Opsta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade
Objavljeno
2019-06-24
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo