STATIČKA POBUDA SINHRONOG GENERATORA

  • Bogdan Stajić
  • Zoran Ivanović
Ključne reči: Sistem pobude, tiristor, sinhrona mašina

Apstrakt

U radu su navedeni osnovni parametri sistema pobude sinhronog generatora, opisan je ener­getski dio, regulacija sistema pobude, paljenje tiristora, akvizicioni sistem, zaštite, upravljanje i merenje. Cilj sistema pobude realizovan je korišćenjem savremenih tehnologija redudancijom i u energetskom i u uprav­ljačkom bloku. Sistem pobude realizovan je pomoću dva tiristorska mosta, jedan je uvijek u radu, dok drugi služi kao rezerva. Time je postignuta velika pouzdanost sistema pobude da ne može doći do prekida procesa proizvodnje električne energije.

Reference

[1] Z. Ćirić, Đ. Stojić, D. Joksimović, S. Veinović, M. Milinković, Sistem pobude bloka B1 u TE "Nikola Tesla B" - tehnička dokumentacija, Beograd, 2013.
[2] D. Arnautović, Z. Ćirić, Đ. Stojić, D. Joksimović, N. Milojčić, „Modernizacija, rekonstrukcija i razvoj statičkih sistema pobude“, Elektroprivreda, broj 4, str. 111-119, Beograd, 2008.
[3] Application Manual - Power Semiconductor: Aplication Notes for Thyristors and Rectifier Diodes·, Semikron, 2011.
[4] Technical Information - Bipolar Semiconductors, Infineon, 2012.
[5] Z. Ćirić, I. Stevanović, Đorđe Stojić, „Dimenzionisanje energetske opreme za statičke sisteme pobude“, 26. Savetovanje JUKO CIGRE, Banja Vrućica - Teslić, 2003.
[6] D. Joksimović, N. Milojčić, „Primena NI DAQ uređaja i Lab View-a u monitoringu sistema pobude sinhronih generatora“, NI Days Srbija, Beograd, 2008.
[7] https://www.wikipedia.org/
Objavljeno
2019-06-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo