MOGUĆNOSTI PRIMJENE MODELA PIKO HIDROELEKTRANE

  • Jelena Savković
  • Vladimir Katić
Ključne reči: piko hidroelektrana, sopstvena potrošnja, modelovanje sistema

Apstrakt

U ovom radu urađeno je idejno rešenje piko hidroelektrane koja proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju jednog domaćinstva. U sklopu idejnog rešenja obrađeni su svi ključni elementi koji se rade prilikom projektovanja. Biće izložen hidrološki potencijal Srbije. Tehnička izvodljivost projekta se analizira kroz softverski paket HOMER. Bavi se ciljevima izgradnje malih hidroelektrana i njihovim uticajem na okolinu.

Reference

[1] Privredna komora Srbije, “Privreda Srbije - Energetika i energetsko rudarstvo”, http://www.pks.rs
[2] Srđan Maričević, "Određivanje osnovnih komponenti za izgradnju male hidroelektrane", Diplomski rad, Univerzitet u Osijeku, Osijek, 2017.
[3] A.M.A. Haidar "Utilization of pico hydro generation in domestic and commercial loads", University of Southern Queensland, Australia, 2012.
[4] http://www.powerspout.com/
[5] A.Najdanović, "Proizvodnja električne energije putem mirko hidroelektrane", Diplomski rad, Univerziteti u Nišu, Elektronski fakultet, Niš 2013
[6] “Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije”, "Službeni glasnik RS", br. 56/2016, 15.6.2016. god.
[7] https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
Objavljeno
2019-06-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo