ODREĐIVANJE POLOŽAJA PREKIDAČA ZA 24h NAKON REKONFIGURACIJE MREŽE

  • Nikoloina Modrakovic
Ključne reči: rekonfiguracija mreže, tokovi snaga

Apstrakt

U ovom radu razmatrana je trošak/dobit analiza optimalne rekonfiguracije mreže, na test distributivnoj mreži koja se sastoji od 25 čvorova, u toku 24 sata. Algoritam koji se koristio pri proračunu je algoritam “izmene grana”.

Reference

[1] R.C.Dugan, R.F.Arritt, T.E.McDermott, S.M. Brah-ma, K.Schneider: Distribution system analysis to support the smart grid; IEEE Power and Energy Society General Meeting, pp. 1-8, July 2010.
[2] D.Popović, D.Bekut, V.Treskanica: Specijalizovani DMS algoritmi; DMS Group, Novi Sad, 2004.
[3] G.S.Švenda: Osnovi elektroenergetike:Matematički modeli i proračuni, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
[4] D.Popović, D.Bekut, V.Dabić: Specijalizovani DMS Algoritmi; Prosveta, Novi Sad, 2011.
[5] V.Strezoski: Osnovi elektroenergetike (elektroenergetski sistemi); radni materijal, školska 2002/2003. godina
[6] P.Vidović, Nesimetrični tokovi snaga distributivnih mreža, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.
[7] H.C.Kuo, Y.-Y.Hsu: Distribution System Load Es-timation and Service Restoration Using a Fuzzy Set Ap-proach; IEEE Trans. on Power Systems, Vol.8, No.4, May 1993, pp. 1950-1957
[8] S.Civanlar, J.J.Grainger, H.Yin, S.S.H.Lee: Distribution Feeder Reconfiguration for Loss Reduction, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 3, No. 3, July 1988, pp 1217-1223.
Objavljeno
2019-06-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo