KOMPARACIJA MEĐUNARODNIH I NACIONALNIH MODELA PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU: VETROPARK U ALIBUNARU

  • Verica Simić
  • Nemanja Stanisavljević
  • Maja Turk Sekulić
Ključne reči: EIA, ESIA, IFC standard, komparacija

Apstrakt

Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. U radu je izvršena komparacija procesa procene uticaja projekta na životnu sredinu (eng. Environmental Impact Assess­ment, EIA) prema zakonodavstvu Rep. Srbije u odnosu na procenu uticaja projekta na životnu i društvenu sredinu (eng. Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) prema standardu Međunarodne finansijske korpo­racije (eng. International Finance Corporation, IFC) kroz primer vetroparka u Alibunaru, Rep. Srbija.

Reference

[1] Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука US и 14/2016)
[2] Canter W. Larry, 1996. Environmental Impact Assessment, second edition, McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS, Singapur
[3] Kernel J., Bas Y., Morin D., Janković М., 2013. Студија процена утицаја на животну и друштвену средину Пројекта ветро-парка у Алибунару Србија, Biotope
[4] www.ifc.org
[5] http://equator-principles.com/
Objavljeno
2019-04-29
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu