UTICAJ TIMSKIH ULOGA NA MOTIVACIJU ZA RAD U TIMU U KOMPANIJI ,,fSD’’U NOVOM SADU

  • Mina Čudanov
  • Leposava Grubić Nešić
Ključne reči: zaposleni, timski rad, timovi, timske uloge, motivacija za rad, istraživanje

Apstrakt

Može se reći da je timski rad ključna komponenta produktivnosti, efikasnosti, zadovoljstva poslom i rezultata. Više ljudi, više zna, može i postiže nego pojedinac, ma koliko sposoban bio. Da bi tim bio uspešan neophodno je da članovi u timu vrše različite uloge. U ovom radu se analizira uticaj timskih uloga na motivaciju za rad u timu.

Reference

[1] Milošević, B. (2007.). Umeće rada. Novi Sad.
[2] Grubić -Nešić,L.(2005). Razvoj ljudskih resursa. Novi Sad: AB Print
[3] Grindberg, D. B. (1998.). Ponašanje u organizacijama. Beograd: Želnid.
[4] Janićević N., „Organizaciono ponašanje“, Data Status, Beograd, 2008
[5]VESIĆ D., „Uloga menadžmenta u motiviciji zaposlenih“, Međunarodna naučna konferncija: Menadžment 2010.
[6]CRETO S., CRETO T., „Moderni menadžment“, Zagreb, Mate d.o.o. Zagreb, 2008.
Objavljeno
2019-04-27
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment