UTICAJ LIDERSTVA NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH U JKP „PARKING SERVIS”

  • Marijana Topo
Ključne reči: liderstvo, motivacija, pol, starost, senioritet, javni sektor

Apstrakt

Problem istraživanja u ovom radu se odnosi na Uticaj liderstva na motivaciju zaposlenih u JKP „Parking servis“. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 60 zaposlenih iz različitih sektora u Javnom komunalnom preduzeću „Parking servis.“ U pogledu socio-demografskih varijabli uzorak je podeljen po grupamana na osnovu pola, dužine radnog staža i stručne spreme. Za potrebe istraživanja, a u skladu sa pred­metom, ciljevima i hipotezama rada, primenjena su dva upitnika, upitnik za lidere i MLQ upitnik (namenjen zapo­slenima u cilju vrednovanja svojih nadređenih). Istraži­vanje je sprovedeno metodom ličnog anketiranja. Anketni upitnik za lidere sadrži 20 iskaza sa kojima ispitanici mogu da se slože ili ne, a drugi upitnik se sastoji od 45 pitanja u kojem se odgovori raspoređuju na petostepenoj skali Likertovog tipa.

Reference

[1] Mihajlović, D., & Ristić, S. (2007). Menadžment ljudska strana. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
[2] Grubić-Nešić, L. (2008). ZnaTI biti lider. Novi Sad: AB Print.
[3] Grubić-Nešić, L. (2014). Razvoj ljudskih resursa. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
[4] Kulić, Ž., & Milošević, G. (2012). Faktori upravljanja ljudskim potencijalima.
[5] Pavlović, M., & Marković, D. (2014). Teorijski pristup zadovoljstvu poslom i motivaciji zaposlenih. Vojno delo, 289-302.
Objavljeno
2019-04-27
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment