ANALIZA FRAKTALNIH STRUKTURA U OKVIRU PROJEKTA TERMINALA AERODROMA U NOVOM SADU

  • Dušan Arsić
  • Dušan Kovačević FTN Novi Sad
  • Ivana Kovačić
Ključne reči: fraktali, drvo, frekvencija, krutost, projekat, terminal, Eurocode

Apstrakt

U ovom radu je dat teorijski prikaz fraktalnih struktura, kao i primer praktične primene istih u oblasti građevinarstva. Teorijsko-istraživački deo rada obuhvata analitičku i numeričku analizu fraktalnog simpodijalnog drveta. U analitičkoj analizi određeni su pravci glavnih krutosti fraktalnog drveta kao i njihove vrednosti. Takođe je dobijena i elipsa pomeranja svake tačke simpodijalne strukture kao i formula za položaj centra mase. U numeričkoj analizi određene su modalne frekvencije fraktalnog drveta, uočena je lokalizacija oscilovanja i potom su analizirani odnosi oblika oscilovanja iste strukture i upoređivanje tih odnosa sa ranije iznetom teorijskom pretpostavkom. U drugom delu rada je urađen je projekat terminala aerodroma u Novom Sadu čiji glavni noseći sistem čine fraktalni stubovi. Najpre je urađena uporedna analiza fraktalnih stubova u zavisnosti od ugla grananja a nakon toga i sam projekat konstrukcije. U radu su analiza opterećenja i dimenzionisanje elemenata sprovedeni prema Eurocode-u zadovoljavajući kriterijume nosivosti, upotrebljivosti i stabilnosti.

Reference

[1] Mandelbrot, B.B. (1982). The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman and Company, San Francisco
[2] Rodriguez M., de Langre E., Moulia B. (2008) A scaling law for the effects of architecture and allometry on tree vibration modes suggests a biological tuning to modal compartmentalization. American Journal of Botany 95(12), pp. 1523-1537
[3] Kovacic I., Radomirovic D., Arsic D., Zukovic M., Sympodial fractal structures: tree-inspired concept for biomimetic engineering design, European Nonlinear Oscillation Conference ENOC 2017, 25-30 June 2017, Budapest, Hungary
Objavljeno
2019-09-26
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo