GENERISANJE SJERPINSKI FRAKTALA UZ POMOĆ PAJTON (Python) PROGRAMSKOG JEZIKA

  • Milica Šimunović
Ključne reči: Fraktali, Sjerpinski trougao, Sjerpinski tepih, Mengerov sunđer, Pajton, metode za generisanje

Apstrakt

Polazeći od osnovnih koncepata fraktala u uvodu, u radu je opisana teorijska osnova  fraktala koja obuhvata istoriju, fraktalnu dimenziju, klasifikaciju fraktala i metode za njihovo generisanje. Pokazane su praktične primene, analiziran je fraktalni fenomen u prirodi i upotreba fraktala u računarskoj grafici. Metodologija i alati korišćeni u istraživanju uključuju programski jezik Pajton (orig. Python) i Gugl Kolab (orig. Google Colaboratory). Generisani su Sjerpinski (orig. Sierpinski) trougao, tepih i Mengerov (orig. Menger)  sunđer. Prikazani su rezultati i data je uporedna analiza rezultata. Na osnovu izvršenih istraživanja i dobijenih rezultata, zaključuje se da se uz pomoć metoda računarske grafike mogu generisati kompleksni oblici, kao što su fraktali.

Reference

[1] Mamta Rani, Saloni, Fractals: A research, International Journal Of Computer Engineering&Technology (IJCET), 289-307(2013);
[2] Michael Frame, Amelia Urry, Fractal Worlds, Grown, Built, and Imagined, Yale university press, New Haven and London (2016);
[3] Benoit B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of nature, W.H. Freeman and company, New York (1977);
[4] Aleksandra Ivković, Fraktalna geometrija Koch-ove krive, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematicki fakultet, Departman za matematiku i informatiku (2019);
[5] https://www.scitepress.org/Papers/2020/104624/104624.pdf (pristupljeno u oktobru 2023.)
[6] Karuna Sangam, Homeomorphisms of the Sierpinski carpet, Bard College, Annandale-on-Hudson, New York (2018);
[7] Antonijo Sabljak, Klasični fraktali, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek (2018);
Objavljeno
2024-05-08
Sekcija
Animacija u inženjerstvu