ISTRAŽIVANJE UTICAJA ORGANIZACIONE POSVEĆENOSTI I INTERNE KOMUNIKACIJE NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH

  • Tamara Majkić
Ključne reči: Organizaciona posvećenost, motivacija, komunikacija, ljudski resursi

Apstrakt

Ovaj rad bavi se značajem organiza­cione posvećenost  na  motivaciju zaposlenih u preduzeću. Ljudski resurs je nešto što se konstantno mora razvijati i čuvati. U vreme kad je konkurencija velika, menadžment mora biti svestan da su ljudi koji čine preduzeće, odnosno koji će učiniti da to preduzeće bude konkuretno ili ne. Ljudski potencijal se mora negovati da bi se osnovala takva organizaciona klima u kojoj bi zaposleni bili posvećeni organizaciji u kojoj rade.

Reference

[1] Andevski M. (2008). Umetnost komuniciranja;, „CEKOM“ – books d.o.o. Novi Sad.
[2] Gavric G. Sormaz G. Ilic Dj. (2016). The impact of organizational culture on the ultimate performance of a company.Katić I. (2017). Upravljanje karijerom, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
[3] Kalajžić M. (2017). Utjecaj sustava komunikacije na efikasnost banaka na području grada Splita.
[4] Konja V. (2014). Uticaj komunikacije lidera i saradnika na organizacionu posvećenost zaposlenih.
[5] Katić I. (2017). Upravljanje karijerom, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[6] Nikić G. (2009). Uvod u psihologiju menadžmenta; „CEKOM“ books d.o.o Novi Sad.
[7] Penić I. Jambrek I. (2008). Upravljanje ljudskim potencijalima u poduzećima – ljudski faktor... Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991).
[8] Ristić D. i saradnici, (2009). Osnovi menadžmenta, „CEKOM – books d.o.o. Novi Sad.
[9] Ristić D. i saradnici, (2008). Strategijski menadžment; „CEKOM” – books d.o.o. Novi Sad.
[10] Suša B. (2009). Menadžment ljudskih resursa „CEKOM“ books d.o.o Novi Sad.
[11] Vidaković M. (2008). Sociologija „CEKOM“books d.o.o. Novi Sad.
[12] Vidaković T. (2012). Nematerijalne nagrade i njihov uticaj na motivaciju zaposlenih.
[13] Zubanov V. Nosak T. (2013). Harmonizacija poslovnih i privatnih ciljeva zaposlenih.
Objavljeno
2019-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment