MARKETING DOGAĐAJA U FUNKCIJI KOPORATIVNE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

  • Jelena Šorak
Ključne reči: marketing događaja, korporativna društvena odgovornost

Apstrakt

Kompanije integrišu korporativnu društvenu odgovornost u marketing događaje kako bi naglasile vrednosti i privukle pažnju publike. Te vrednosti se odnose na pružanje edukativnog iskustva podižući svest o važnim društvenim i ekološkim pitanjima, sprovođenje održivih primera na samim događajima, organizovanje humanitarnih akcija, promovisanje raznolikosti i inkluzivnosti, pružanje podrške lokalnim inicijativama. U ovom radu će biti prikazana organizacija događaja „Schneider Electric Serbia Business Run“ sa posebnim fokusom na promotivne aktivnosti, kao i uticaj događaja na percepciju brenda SE, angažovanje zajednice i ostvarivanje društvenih ciljeva.

Reference

[1] ActiveCampaign, “Event Marketing,” 2023. [Online]. Available: https://www.activecampaign.com/glossary/event-marketing.
[2] J. Fernando, “Corporate Social Responsibility (CSR) Explained With Examples,” 2023. [Online]. Available: https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp.
[3] R. Greensmith, “CSR and event marketing: Building brand awareness through Social Responsibility,” 2023. [Online]. Available: https://www.splento.com/blog/events/csr-and-event-marketing-building-brand-awareness-through-social-responsibility/.
[4] SE, “Interna arhiva,” Schneider Electric, 2023.
[5] SBR, “Interna arhiva,” Serbia Business Run, 2023.
[6] V. Wagen and R. Carlos, “Event Management - Upravljanje događajima,” 2008.
[7] B. Kolaković, “Planiranje i organizacija poslovnih događaja,” 2020. [Online]. Available: https://www.razvoj-karijere.com/media/files/Boris_Kolakovic__4_klju%C4%8Dna_elementa_za_kreiranje_uspe%C5%A1nog_doga%C4%91aja.pdf.
[8] SE&SBR, “Interna arhiva,” Schneider Electric Serbia Business Run, 2023.
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment