PRIMENA ROBOTA U POVIŠENJU EFEKTIVNOSTI I EFIKASNOSTI PROCESA NABAVKE

  • Marija Ninkov
Ključne reči: Logistika, nabavka, industrija 4.0 i 5.0, finansijska analiza uštede

Apstrakt

Cilj ovog rada je duboka analiza procesa nabavke robota i kako optimizacija ovog procesa može dovesti do povećanja efektivnosti i efikasnosti u kasnijem procesu održavanja. Efikasno upravljanje nabavkom može značajno uticati na smanjenje troškova, povećanje raspoloživih sistema kao i bolje iskorišćenje resursa.

Reference

[1] Gereke R., Lekić S., Logistika preduzeća, BPŠ, Beograd, 2008.
[2] Stanivuković, D. (2003), Logistika - Skripta za preda-vanja, Fakultet tehničkih nauka, Departman za indus-trijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Novi Sad.
[3] Gajić V., (2003) Skripte sa predavanja iz predmeta Logistika preduzeća, Fakultet tehničkih nauka, Depart-man za saobraćaj, Novi Sad
[4] Beker, I., Stanivuković, D. (2007) Logistika (skripta sa predavanja), odeljak Nabavka, Fakultet tehničkih na-uka, Novi Sad.
[5] https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat13360.pdf
[6] http://belgrade2016.rs/sta-je-sap/
[7] Milan M. Andrejić., 2015., Modeli merenja i unapre-đenja efikasnosti logističkih procesa distribucije proiz¬vo-da, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu.
[8] Bajović, V., et al. "Principi opšteg modela ocene efi-kasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom podržane računarom." (2008)
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment