UPOREDNA ANALIZA IZBORA LOKACIJE PRIMENOM METODA ZA VIŠEATRIBUTIVNO ODLUČIVANJE

  • Nikola Petrović
  • Nenad Medić
Ključne reči: Teorija odlučivanja, Višeatributivno odlučivanje, Evaluacija, Uporedna analiza

Apstrakt

Upotreba metoda višeatributivnog odlučivanja, koje se koriste u različitim istraživačkim oblastima za procenu i prioritizaciju alternativa koristeći unapred definisane kriterijume, podrazumeva i prisustvo određenih problema. Jedan od problema podrazumeva da različite metode mogu generisati različite rezultate pri rangiranju alternativa zbog subjektivnosti u procesu odlučivanja. Ovaj rad ima za cilj da pokaže da ove razlike u rezultatima mogu postojati čak i kada se subjektivnost u procesu odlučivanja minimizira. Rezultati ovog rada sugerišu da bi donosioci odluka trebali dublje da razumeju u specifičnosti različitih metoda za višeatributivno odlučivanje kako bi doneli pouzdanije odluke prilagođene specifičnostima problema koji rešavaju.

Reference

[1] V. M. Ozernoy, “Choosing the best multiple criteria decision-making method,” INFOR, vol. 30, no. 2, pp. 159–171, 1992.
[2] J. C. Hershauer and H. A. Simon, The New Science of Management Decision, vol. 3, no. 1. 1978. doi: 10.2307/257591.
[3] C.-L. Hwang and K. Yoon, Multiple Attribute Decision Making, vol. 186. New York, United States: Taylor & Francis Group, 1981. doi: 10.1007/978-3-642-48318-9.
[4] A. Ishizaka and P. Nemery, Multi-Criteria Decision Analysis. 2013. doi: 10.1002/9781118644898.
[5] D. Dubois and H. Prade, Fuzzy sets and systems. New York, United States: Academic Press, 1980.
[6] L. A. Zadeh, “Fuzzy sets,” Information and Control, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965, doi: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
[7] A. Mardani, A. Jusoh, K. MD Nor, Z. Khalifah, N. Zakwan, and A. Valipour, “Multiple criteria decision-making techniques and their applications – a review of the literature from 2000 to 2014,” Economic Research-Ekonomska Istraživanja, vol. 28, no. 1, pp. 516–571, 2015, doi: 10.1080/1331677X.2015.1075139.
[8] A. Mardani, A. Jusoh, and E. K. Zavadskas, “Fuzzy multiple criteria decision-making techniques and applications - Two decades review from 1994 to 2014,” Expert Syst Appl, vol. 42, no. 8, pp. 4126–4148, 2015, doi: 10.1016/j.eswa.2015.01.003.
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment