ПРИМЕНА FREERTOS ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ СИСТЕМИМА

  • Алекса Тирнанић
Ključne reči: RTOS (системи у реалном времену), embedded, PIC, Arduino микроконтролери

Apstrakt

Рад се састоји из две целине - теори­јске основе и физичке реализације. У оквиру теоријског дела биће објашњени основни појмови, основне каракте­ристике као и дефиниције embedded система у реалном врeмену, као и осталих појединости везане за реализа­цију самог мастер рада. Након тога, у практичном делу биће приказан рад са системима у реалном времену на PIC32MZ1024EFH микроконтролеру у ком се симулира рад једне индустријског система са покретном траком на коју се поставља флашица која се пуни са течношћу из резервоара и након што се напуни креће до краја покретне траке.

Reference

[1] Јован Матић „Real Time оперативни системи за мале embedded системе“, Универзитет у Нишу, скрипта
[2] Поповић Иван „Системи у реалном времену, II део“, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, презентација
[3] Поповић Иван „Наменски рачунарски системи за рад у реалном времену“, “, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, електронска кљига
[4] „Упутсво за коришћење PIC32MZ микроконтролер“, линк: https://download.mikroe.-com/documents/starter-boards/mini/pic32mz/mini-32-pic32-manual-v101.pdf (pristupljeno u avgustu 2023.)
Objavljeno
2024-04-04