VETERINARSKA STANICA SA PRIVREMENIM STACIONAROM U NOVOM SADU

  • Jovana Stojanov
Ključne reči: Veterina, ambulanta, stacionar, hirurgija

Apstrakt

Pristup projektovanja objekta za veterinarsko lečenje i negu, kao i rešavanje prostorne organizacije i funkcije.

Reference

[1] Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br.91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr zakon)
[2] Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti
[3] Generalni Urbanistički plan Grada Novog Sada do 2030. godine, broj plana 1828
[4] Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (broj plana 1846, Sl.list Grada Novog Sada br. 15/2012)
[5] Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl. glasnik RS“, broj 22/2015)
Objavljeno
2024-04-02