ПРИМЈЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА У ИЗБОРУ СТРАТЕГИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

  • Сања Симић
Ključne reči: Вишекритеријумско одлучивање, Стратегије техничког одржавања, Тотално продуктивно одржавање

Apstrakt

Развој културе одржавања у производној индустрији има значајан утицај на ефикасност и успјех производње. Процјена и избор најбоље стратегије одржавања за различите типове кварова је тежак и сложен задатак, јер овај избор захтјева познавање различитих фактора. У оквиру овог рада приказан је поступак избора оптималне стратегије одржавања, за дефинисане услове и критеријуме, примјеном методе вишекритеријумског одлучивања.

Reference

[1] Перишић, Н., Петковић, М.: „Доношење одлука према циљевима“. Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац, 2009.
[2] Вукман, Ј.: „Оптимизација технолошког процеса обраде танкозидних алуминијумских структура“. Докторска дисертација, Нови Сад, 2022.
[3] Михаиловић, Ј.: „Вишекритеријумско одлучивање – примјер избора добављача помоћу АХП методе“. Инфо М, Вол. 16, Бр. 60, стр. 20-26, 2016.
[4] Лукић, Д., Тодић, В., М., Милошевић, М., Вукман, Ј., Јовичић, Г.: „Избор елемената флексибилног технолошког система применом вишекритеријумског одлучивања“. Техника, Вол. 68, Бр. 5, стр. 864-872, 2013.
[5] Миловановић, Ж.: „Рангирање пројекта на основу ризика примјеном АХП методологије“, Економски погледи, Вол. 21, Бр. 1, стр. 81-102, 2019.
[6] „Концепције одржавања“. Наставни материјал. http://ie.mas.bg.ac.rs/data_store/upload/25_terotehnolosko4.pdf
[7] Станковић, Н.: „Модели одржавања на бази ризика и њихов утицај на поузданост парних турбина“. Докторска дисертација, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2018.
Objavljeno
2024-01-31
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo