UPOREDNA ANALIZA PROCESA ORGANIZOVANJA PREDUZEĆA

  • Milica Đaković
Ključne reči: Organizacija, organizovanje, organizaciona struktura

Apstrakt

Cilj istraživanja ovog master rada je da se na jedan sažet i razumljiv pristup objasni način organizovanja preduzeća, kao i funkcionalnost organizacione strukture. U radu su predstavljene teorijske osnove iz područja organizovanja preduzeća, a zatim su tabelarno, grafički i opisno predstavljeni rezultati istraživanja u dva preduzeća, kao i mere za unapređenje načina organizovanja datih preduzeća.

Reference

[1, 2] Marić, B. (2004). Organizacija preduzeća. Novi Sad: “Univerzitet “Braća Karić” Fakultet za preduzetni menadžment.
[3] Lončarević, R. (2007). Menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje.
[4] Pavlović, N. (2007). Osnovi organizacije. Novi Sad: Alfa graf.
[5, 6] Erić, D. (2000). Uvod u menadžment. Beograd: Viša škola za sportske trenere, Čigoja štampa.
[7, 8, 9, 10, 11] Hodžić, A. (2006). Doktorska disertacija, Organizaciono struktuiranje preduzeća uslovljeno njegovom razvojnom strategijom i poslovnom politikom, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka.
Objavljeno
2019-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment