ANALIZA STANJA SVESTI RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA O PRAVIMA I OBAVEZAMA U DOMENU BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

  • Anita File
  • Dejan Ubavin
Ključne reči: bezbednost i zdravlje na radu, zakoni, anketa, mere unapređenja

Apstrakt

Ovim radom je kroz anketu prikazano stanje svesti radno sposobnog stanovništva po pitanju obaveza i odgovornosti u sferi bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mere za unapređenje svesti zaposlenih i poslodavaca.

Reference

[1] Prof. Dr M. Ivanjac, S. Luković, D. Mišljenović, „Bezbednost i zdravlje na radu – sindikalni priručnik“, Beograd;
[2] Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini, Međunarodni ugovori, broj 7/87, 22.06.1981;
[3] Konvencija br. 161 o službama medicine rada (1989. godine);
[4] Konvencija br. 81 o inspekciji u industriji i trgovini (1956. godine);
[5] Konvencija br, 135 o radničkim predstavnicima (1981. godine);
[6] Opšta direktiva EU br 89/391/EES o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu, Službeni list 183, 29.06.1989;
[7] Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023);
[8] Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje);
[9] Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019);
[10] Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019);
[11] Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019, 62/2021, 125/2022 i 138/2022);
[12] Ustav Republike Srbije, („Sl. glasnik RS“, br 98/06);
[13] Izveštaj o radu za 2022 godinu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd, 2023. godine;
[14] Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr, 30/2010 i 102/2015;
[15] Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007, 93/2008, 53/2017);
[16] Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Sl. glasnik RS“, br. 94/2006, 108/2006 (ispravka), 114/2014, 102/2015);
[17] Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 (ispravka), 4/2016, 106/2018, 14/2019);
[18] Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu („Sl. glasnik RS“, br. 95/2010, 108/2017);
[19] Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – dr.zakon i 35/2023);
[20] Doru Costin Darabont, Anca Elena Antonov, Costica Bejinariu, Key elements on impelementing an occupational health and safety management system using ISO 45001 standard, MSE 2017.
Objavljeno
2024-01-05
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu