MIKROORGANIZMI TAMNE STRANE MESECA

  • Marija Varga
Ključne reči: mrak, svetlost, mesec, krug, intimnost

Apstrakt

Rad se bavi istraživanjem ličnog sveta mašte u kojoj nastaje mali, svojevrsni svet mikroorga­nizama. Svet koji nastaje nesvesnim crtanjem mikroorga­nizama shvatam kao ličnu potrebu za povezivanjem stvarnog sveta i sveta fantazije. Svet fantazije u kom žive mikroorganizmi sa sobom nosi određenu vizuelnu sliku, atmosferu, prostor i vreme. Kroz master rad, a ujedno i svoj unutrašnji svet želim da istražim ključne pojmove kojima bih ovaj svet otvorila za druge. Okvir za ovo istraživanje predstavlja pitanje percepcije stvarnog sveta, uticaj mašte i fantazije u stvarnom svetu na unutrašnji novostvoreni svet - Mikroorganizmi tamne strane meseca.

Reference

[1] Bašlar, Gaston: Poetika prostora, Kultura, Beograd, 1969
[2] Stevo Šegan, Jadranka Janković: Udžbenik astronmije, Univerzitet u Beogradu, Vesta co. 2006, Beograd
[3] Vesna Lalošić: Udžbenik mikrobiologije, Novi Sad, 2011.
[4] Dragan A. Đukić, Leka G. Mandić, Aleksandra B. Stanojković: Praktikum iz mikrobiologije, Budućnost, Novi Sad, 2010.
[5] Carl Sagan: Cosmo, Random house, New York, 1983.
[6] Brian Greene: The Fabric of the Cosmos, Alfred A. Knopf, 2004
[7] Arnhajm Rudolf: Vizuelno misljenje Jedinstvo slike i pojma, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1985.
[8] Dadić Dinulović, Tatjana: Scenski dizajn kao umetnost, Clio, Beograd, 2017.
[9] Hočevar, Meta: Prostor igre, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, 2003
[10] Norberg-Šulc, Kristijan: Egzistencija, prostor i arhitektura, „Građevinska knjiga“, Beograd, 1975.
[11] Vujanić, Milica i drugi, Rečnik sprskoga jezika, Matica srpska, Novi Sad, 2011.
Objavljeno
2024-01-05
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn