ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЕДУКАЦИЈИ

  • Тамара Жувела
Ključne reči: Информационо-комуникационе технологије, настава на даљину, хибридно учење

Apstrakt

Научно-технолошка револуција доводи до значаја примене савремених информационо- комуникационих технологија. Праћење трендова и иновативних научних достигнућа постаје неопходно у свим областима па тако и у области образовања. Због тога се у наставне процесе уводе нова наставна средства, што значајно утиче на промене у моделима учења, обликовању образовања и начину преношења знања. Циљ овог рада јесте да се кроз анкетно истраживање сагледа тренутно стање у области образовања са аспектна наставника и ученика средњих стручних школа, те да се добију предлози за даље унапређење процеса образовања.

Reference

[1] N. Cavus, “Distance Learning and Learning Management Systems,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 191, pp. 872– 877, Jun. 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.611.
[2] J. M. Atiyah, M. M. El Sherbiny, and S. K. Guirguis, “Evaluation of E-Learning Program versus Traditional Education Instruction for Undergraduate,” Int. J. Adv. Res. Sci. Eng. Technol., vol. 2, no. 7, pp. 776–786, 2015.
[3] H. Singh, “Building effective blended learning programs,” in Challenges and opportunities for the global implementation of e-learning frameworks, IGI Global, 2021, pp. 15–23.
[4] W. Titthasiri, “A comparison of e-learning and traditional learning: Experimental approach,” in International Conference on Mobile Learning, E-Society and E-Learning Technology (ICMLEET)–Singapore on November, 2013, pp. 6–7.
[5] U. Jamornmann, “Techniques for assessing students’ eLearning achievement,” Int. J. Comput. Internet Manag., vol. 12, no. 2, pp. 26–31, 2004.
[6] A. J. Nicholas, “Preferred learning methods of the millennial generation,” 2008.
[7] M. Vidaković, “Net generacija i e-učenje: savremena obrazovna revolucija,” Digit. Medijske Tehnol. Druš. Promene, vol. 3, pp. 254–265, 2013.
[8] B. H. Khan, “The global e-learning framework,” E-Learn., pp. 42–51, 2010.
[9] K. Cerovac, “Hibridno učenje,” University of Zagreb. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social …, 2019.
[10] M. Tayebinik and M. Puteh, Blended learning or e- learning? International Magazine on Advances in Computer Science and Telecommunications, 3 (1), 103-110. 2012.
[11] M. Ranđelović, A. Veljović, L. Stanojevic, and L. Paunović, “Efekti digitalnog dijaloga u nastavi programiranja,” in Technics and Informatics in Education, 6th International Conference, 2016, pp. 166–171.
[12] A. Janev and M. Ranđelović, “Ispitivanja o stepenu korišćenja digitalnih klikera kao uređaja za interaktivno praćenje napredovanja znanja učenika u Makedoniji,” in National Confe-rence with international pariticipation, 2013, pp. 188–194.
Objavljeno
2024-01-04
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema