KONFLIKTI U ORGANIZACIJI

  • Mirjana Ratić
Ključne reči: Konflikt, Menadžement ljudskih resursa, Emocije.

Apstrakt

Predmet rada jeste izučavanje uticaja konflikata kako u tradicionalnoj, tako i u savremenoj organizaciji. Prvobitno je u teorijskom delu rada napravljen uvod u Menadžment ljudskih resursa, zatom sledi deo o samom pojmu i fazama konflikta, uzrocima, vrstama, kao i o emocijama koje su prisutne tokom konflikta i posledicama istih. Zaključak rada je ujedno i samo upravljanje konfliktima koje je od velikog značaja za uspeh organizacije. Drugi deo rada je istraživački, anketa je rađena među zaposlenima dve kompanije: Elektrovojvodine, državne firme sa obrisima tradicionalnog poslovanja i Yettel kompanije, koja je savremeno privatno preduzeće. Postavljene su hipoteze koje su potvrđene ili osporene spram rezultata sprovedene ankete.

Reference

[1] Grubić-Nešić, L., Razvoj ljudskih resursa, Novi Sad, 2005.
[2] Matteson, M., Organizational Behavior and Management, Boston, 2005.
[3] Grinberg, Dt., & Baron, R., Ponašanje u organizacijama, Beograd, 1998.
[4] Grubić-Nešić, L., Znati biti lider, AB print, 2008.
Objavljeno
2023-12-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment