IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA PLAĆANJE NA AWS INFRASTRUKTURI

  • Monika Erdeg
Ključne reči: Elektronsko plaćanje, CI/CD, GitHub akcije, IaC, Terraform, AWS

Apstrakt

U radu su opisane komponente i arhi­tektura sistema za online plaćanje karticama. Analizirana je mogućnost za eksploataciju sistema na elementima računarstva u sklopu AWS infrastrukture. Predstavljena je automatizacija procesa raspoređivanja softvera i konfiguracije infrastrukture.

Reference

[1] https://docs.aws.amazon.com/iam/index.html
[2] https://docs.aws.amazon.com/vpc/
[3] https://docs.aws.amazon.com/ec2/
[4] https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest /developerguide/Welcome.html
[5] https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-anywhere.html
[6] https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
[7] https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
[8] https://www.redhat.com/en/topics/automation/what-is-infrastructure-as-code-iac
[9] https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/aws-get-started/infrastructure-as-code
[10] https://semaphoreci.com/blog/cicd-pipeline#h-what-is-a-ci-cd-pipeline
[11] https://docs.github.com/en/actions/learn-github-actions/understanding-github-actions
[12] https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10262377
[13] https://aws.amazon.com/blogs/containers/create-a-ci-cd-pipeline-for-amazon-ecs-with-github-actions-and-aws-codebuild-tests/
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo