RAZVOJ MOTIVATORA ZA RAD U ORGANIZACIJI

  • Dragana Cumpalović
Ključne reči: pojam motivacije za rad, teorije motivacije, strategija povećanja motivacije

Apstrakt

Fokus ovog rada je na istraživanju faktora motivacije za rad u organizaciji, kao i koju strategiju povećanja motivisanosti je potrebno primeniti kako bi zaposleni bio zadovoljniji i efikasniji u svom radu. Ispitivalo se da li zaposlene više motivišu materijalni od nematerijalnih faktora, i koji faktori u organizaciji ih demotivišu.

Reference

[1] Janićijević N. (2008). Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status.
[2] Maslov A.H. (1982). Motivacija i ličnost. Nolit, Beograd.
[3] Mullins L. J. (2010). Management and organizational behaviour 9th ed. Prentice Hall.
[4] Ryan R. M., & Deci E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivation: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology.
Objavljeno
2019-04-17
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment