OPTIMIZACIJA NAPONA I SNAGA UNUTAR MIKROMREŽE

  • Ivana Košutić
  • Luka Strezoski
Ključne reči: Mikromreža, Distribuirani generatori, Obnovljivi izvori, Optimizacija

Apstrakt

U radu su obrađene teorijske osnove o mikromrežama, DER-ovima, optimizaciji u elektroener­getskim sistemima, kao i matematički modeli vodova, transformatora i DER-ova koji će biti korišćeni dalje u analizi. U toku istraživanja, sprovedena je optimizacija sistema sa jasnim ciljem - minimizacijom gubitaka aktivne snage uz poštovanje naponskih ograničenja. Ovaj proces optimizacije nije usmjeren na globalno rješenje, već je pažljivo pristupljeno svakom resursu pojedinačno. Pronađeni su lokalni optimumi za svaki resurs, uzimajući u obzir njihove specifične karakteristike i ograničenja. Ova metoda pristupa omogućila je postizanje boljeg balansa između proizvodnje i potrošnje energije u mikromreži, čime se unapređuje efikasnost sistema i osigurava njegova stabilnost.

Reference

[1] L.Strezoski: Modelovanje i fundamentalni proračuni aktivnih distributivnih mreža; Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2021.
[2] Goran Švenda, Ivana Krstić, Sonja Kanjuh, Milena Jajčanin, Dejan Vuletić, ’’VOLT VAR WATT OPTIMIZATION IN DISTRIBUTION NETWORK WITH HIGH PENETRATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ELECTRIC VEHICLES“, 2022.
[3] Aleksandr Selakov, ’’Optimalno upravljanje mikromrežama u karakterističnim radnim režimima“, Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija, 2017.
[4] Angel A. Bayod-Ru´ jula, ’’ Future development of the electricity systems with distributed generation’’, dostupno na sajtu ACADEMIA pristup odobren : 24.07.2023.
[5] Željko Popović, Analiza i upravljanje distributivnih mreža, predavanja, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad 2022.
[6] Link: https://etap.software.informer.com/download/, pristup ostvaren: 15.06.2023.
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo