MIKROMREŽA KAO RESURS ZA OPTIMIZACIJU NAPONA I SNAGA NA DISTRIBUTIVNOM IZVODU

  • Gordana Markov
  • Luka Strezoski
Ključne reči: Optimizacija, napon, snaga, mikromreža

Apstrakt

Cilj ovog istraživanja jeste da se na jednostavnom primjeru distributivne mreže od 33 čvora u koju je integrisana mikromreža, pokaže optimizacija napona i snaga na izvodu, koristeći primarno mikromrežu kao resurs sa optimizaciju, a zatim i ostale resurse koji se nalaze na raspolaganju u mreži.

Reference

[1] Maria Luisa Di Silvestre, Salvatore Favuzza, Eleonora Riva Sanseverino, Gaetano Zizzo: “How Decarbonization, Digitalization and Decentralization are changing key power infrastructures”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 93, 2018.
[2] Josip Jukić: “Tehno-ekonomska analiza mjera za smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži”, Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osjek, Hrvatska, 2021.
[3] Centar Za Održivu Energetsku Tranziciju (RESET): Džemal Hadžiosmanović, Armin Đuliman, Damir Miljević, Mirza Kušljugić: “Građanska energija i demokratizacija elektroenergetskog sektora u BIH”, jun 2022. Dostupno na linku: https://reset.ba/wp- content/uploads/2022/07/Final-Gradjanska-energija- RESET.pdf, pristup ostvaren 17.08.2023.
[4] Nenad Katić, Menadžment sistema u elektroener-getici EMS i DMS, Predavanja, Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu, Novi Sad, 2023.
[5] Darko Šošić, Predrag Stefanov: “Višekriterijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova”, INFOTEH- JAHORINA, Vol. 16, 2017.
[6] B. Venkatesh, R. Ranjan, H.B. Gooi, “Optimal Reconfiguration of Radial Distribution Systems to Maximize Loadability”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, Issue: 1, 2004.
[7] Dostupno na linku: https://etap.software.informer.com/download/, pristup ostvaren: 08.07.2023.
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo