ENTERIJER GASTRONOMSKOG CENTRA U OBJEKTU STARE RANŽIRNE STANICE U NOVOM SADU

  • Milica Čabrilo
Ključne reči: Ranžirna stanica, ložionica sa okretnicom, gastronomski centar, enterijer, revitalizacija

Apstrakt

Tema ovog istraživačkog rada jeste revitalizacija enterijera stare ranžirne stanice u Novom Sadu, kao polje delovanja u okviru zaštite kulturnog nasleđa. Posebna pažnja je posvećena potencijalu prostora, njegovoj kulturno – istorijskoj vrednosti i kako u skladu sa tim prostor Ranžirne stanice može biti oblikovan, sa kakvom namenom i zašto.

Reference

[1] Katarina Maksimov, “Kompleks stare ranžirne stanice sa ložionicom u Novom Sadu – zaštićeno kulturno nasleđe potencijal ili teret za grad”, Seminarski rad – doktorske studije, Departman za arhitekturu i urbanizam, Novi Sad, 2016.
[2] https://www.google.com/maps/ (pristupljeno u septembru 2023.)
[3] iz Arhive Zavoda za zaštitu kulturnih dobara grada Novog Sada, (pristupljeno u decembru 2021.)
[4] Dr S.Stevović, dr D.Vasilski, “Održiva arhitektura”, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2016.
Objavljeno
2023-11-05