СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА АБ КОНСТРУКЦИЈЕ (Пр + 5) ПРЕМА ЕВРОКОДУ 8

  • Миодраг Ђурђевић
Ključne reči: Сеизмички зидови, mеђуспратна помјерања, период осциловања, пројектно убрзање тла

Apstrakt

Према пројектном задатку формиране су четири варијанте прорачунских модела на основу истог диспозиционог рјешења. Варијанте се међусобно разликују у положају и дужини сеизмичких зидова који су лоцирани у два „прстена“ у основи – спољни и унутрашњи. Фокус је на добијању резултата, за сваку варијанту посебно, који описују одговор конструкције на дејство земљотреса и њихово поређење. Разматрани параметри су период осциловања конструкције, релативна спратна помјерања, и количина потребне арматуре у сеизмичким зидовима за три различиза пројектна убрзања тла. Прорачуни су спроведени у софтверу „Tower 8“.

Reference

[1] Европски стандард (EN 1990:2002) Еврокод 0: „Основе прорачуна конструкција“, Европски комитет за стандардизацију.
[2] Европски стандард (EN 1991-1-1:2002) Еврокод 1: „Дејства на конструкције, Део 1-1: Запреминске тежине, сопствена тежина, корисна оптерећења за зграде“, Европски комитет за стандардизацију.
[3] Европски стандард (EN 1992-1-1:2004) Еврокод 2: „Прорачун бетонских конструкција, Део 1-1: Општа правила и правила за зграде“, Европски комитет за стандардизацију.
[4] Европски стандард (EN 1998-1:2004) Еврокод 8: „Прорачун сеизмички отпорних конструкција, Део 1: Општа правила, сеизмичка дејства и правила за зграде“, Европски комитет за стандардизацију.
[5] З. Брујић, „Бетонске конструкције у зградарству (према Еврокоду)“.
Objavljeno
2023-11-03
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo