ПРОЦЕНА СТАЊА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ЛОЗНИЦИ

  • Војислав Сандић
Ključne reči: обновљиви извори енергије, соларна енергија, фотонапонски системи, енергетска ефикасност, енергетски разред

Apstrakt

У теоријском делу рада су обрађени обновљиви извори енергије (ОИЕ) са акцентом на соларну енергију и могућност њеног коришћења у зградарству. Такође, описан је принцип рада и могућност примене соларних колектора и фотонапонских система. У практичном делу рада је представљена процена стања породичне стамбене зграде у Лозници, која обухвата детаљан визуелни преглед конструкције, као и прорачун енергетске ефикасности. Прорачуном енергетске ефикасности објекат је категорисан у енергетски разред Д. Након предложених мера санације на термичком омотачу, поновљен је прорачун енергетске ефикасности и објекат је категорисан у енергетски разред Ц. За потребе израде овог рада урађена је пројектно-техничка документација за предметни објекат.

Reference

[1] М. Пуцар, Обука за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда, ТП 7, Активни и пасивни системи, Скрипта
[2] https://ekologija.ba/ (приступљено у јуну 2023)
[3] Инжењерска комора Србије: Правилник о енергетској ефикасности зграда, "Сл.гласник РС", бр. 61/2011, Београд
Objavljeno
2023-11-03
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo