ПРОЈЕКАТ ПЛОЧЕ ХАЛЕ КАО БЕТОНСКЕ И СПРЕГНУТЕ – УПОРЕДНА АНАЛИЗА

  • Данило Филиповић
Ključne reči: Армирано bетонска плоча, Спрегнута плоча, Вибрације плоче, SOFiSTiK 2023, Tower 8, Еврокод

Apstrakt

У раду је у првом кораку спрове­дена анализа армирано бетонске подне плоче спорт­ске хале са припадајућим гредама. Анализа оптере­ћења, прорачун, као и димезионисање елемената конструкције извршени су према правилима Еврокод – а. Наведени прорачун и димензионисање су одрађени у програмском пакету „Tower 8“. Након димензиони­сања армирано бетонске,  следећи задатак је био димензионисање замењујуће спрегнуте конструкције. Прорачун спрегнуте плоче спроведен је у програм­ском пакету „SOFiSTiK 2023“. Посебна пажња је посвећена контроли вибрација плоче услед пешачког оптерећења. Разлог за посебан осврт на вибрације плоче лежи у врло битном предуслову квалитета модерних конструкција – самој удобности корисника животног, односно простора пословне намене.

Reference

[1] Allen D.E, Pernica G. (1998). Control of Floor vibration, NRC Publication
[2] BS 6472:1992 (1992). Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz), British Standards Institution
[3] BS 7385-2:1993 (1993). Evaluation and measurement for vibration in buildings, British Standards Institution
[4] EN 1991-1-1:2002 (2009). Dejstva na konstrukciju, Deo 1-1: Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade
[5] EN 1992-1-1:2004 (2006). Proračun betonskih konstrukcija, Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
[6] EN 1993-1-1:2005 (2006). Proračun čeličnih konstrukcija, Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
[7] European Commission (2006). Generalisation of criteria for floor vibrations for industrial, office, residential and public building and gymnastic halls, RFCS Report EUR 21972 EN, Luxembourg
[8] European Commission (2008a). "Vibration Design of Floors – Background Document, RFS2-CT-2007-00033." Human induced Vibrations of Steel Structures Luxembourg
[9] European Commission (2008b). "Vibration Design of Floors - Guideline, RFS2- CT-2007-00033." Human induced Vibrations of Steel Structures Luxembourg
[10] ISO 2631-2 (1989). Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in buildings (1 to 80 Hz), International Organisation for Standardization
[11] ISO 10137 (2007). Bases for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against vibrations, International Organisation for Standardization
[12] М. Спремић (2021). Прорачун спрегнутих конструкција од челика и бетона – Збирка задатака, Академска мисао, Београд
[13] Murray, T. M., Allen, D. E., and Ungar, E. E. (2003). Design Guide 11, Floor Vibrations Due to Human
Activities, American Institute of Steel Construction AISC, Canadian Institute of Steel Construction CISC
[14] SCI P076 (1989). Design Guide on the Vibration of Floors, The Steel Construction Institute, Berkshire, England
[15] SCI P331 (2004). Design Guide on the Vibration of Floors in Hospitals, The Steel Construction Institute, Berkshire, England
[16] Sétra (2006). Footbridges - Assessment of vibrational behaviour of footbridges under pedestrian loading – Practical Guidelines, Paris, Frace
[17] Willford, M., and Young, P. (2006). A Design Guide for Footfall Induced Vibration of Structures, The Concrete Society Publication CCIP-016, Trowbridge, UK
[18] З. Марковић (2014). Гранична стања Челичних конструкција према Еврокоду, Академска мисао, Београд
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo